Wat doet de Manders-Brada Stichting

Datum
28 februari 2013, 20:12
Auteur

Wij verstrekken op aanvraag financiële hulp aan instellingen

KRITERIA VOOR HET VERSTREKKEN VAN FINANCIËLE HULP

  • De financiële steun concentreert zich op directe hulp voor dieren, die een structureel karakter heeft. In het algemeen worden geen exploitatiekosten gesubsidieerd. Dit kan bijvoorbeeld betreffen huisvesting, instrumentarium vervoer, afrasteringen enz. In uitzonderingsgevallen kan steun worden verleend aan indirecte hulp voor b.v. het drukken van brochures, meningsbeïnvloeding, wetgeving enz.
  • De toegekende subsidie zal in het algemeen niet meer bedragen dan € 5.000,–.
  • Hulp wordt verleend aan een rechtspersoon.
  • Hulp wordt verleend t.b.v. binnenlandse projecten. Een uitzondering kan worden gemaakt voor buitenlandse projecten mits toezicht mogelijk is.
  • Per aanvrager wordt maximaal eenmaal per twee jaar subsidie verstrekt. Aan dezelfde aanvrager kan binnen die twee jaar subsidie worden verstrekt indien het verzoek daartoe via het convenant wordt ingediend.
  • De toezegging van een subsidie geldt voor een periode van 2 jaar. Is het toegekende bedrag twee jaar na de toezegging nog niet opgevraagd, omdat bijv. de bouw nog niet is gestart is verlenging mogelijk mits deze voor het aflopen van de periode wordt aangevraagd.

Extra velden

Geen extra velden

Reacties op dit bericht

Geen reacties.